Category Przyrządy

Ustalanie płaszczyznami – dalszy opis

Z uwagi na wymiar obróbkowy A płaszczyzna PA jest główną płaszczyzną ustawczą, a płaszczyzna PB – płaszczyzną pomocniczą. Elementy ustawcze z otworami walcowymi (rys. /) są stosowane tylko do ustalania wałków dokładnie obrobionych. Przy takim sposobie ustalenia zawsze występuje mimośrodo- wość e, mająca ujemny wpływ na dokładność ustalenia.

więcej

Korzyści automatyzacji obróbki skrawaniem

Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym obejmuje cztery etapy procesu technologicznego, którymi są: wytwarzanie (obróbka) części składowych maszyn i urządzeń, kontrola wykonania części, montaż części w gotowe wyroby oraz pakowanie drobnych wyrobów. Korzyści wynikające z wprowadzania automatyzacji są następujące:

więcej

Urządzenia do dogładzania

Zewnętrzne powierzchnie walcowe można dogładzać na zwykłych tokarkach, z zastosowaniem specjalnego przyrządu, lub na obrabiarkach – dogładzarkach. Ze względu na rodzaj napędu ruchu oscylacyjnego przyrządy do dogładzania dzieli się na: mechaniczne, elektromechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

więcej

Program zapisany na taśmie magnetycznej

Taśma magnetyczna jest to cienka i giętka taśma poliestrowa pokryta cienką warstwą specjalnego materiału dającego się namagnesować na bardzo małym wycinku powierzchni i zachowującego przez dłuższy czas własności magnetyczne na tych wycinkach. Zapis liczb na taśmie magnetycznej oparty jest na tej samej zasadzie co zapis na taśmie magnetofonowej. Pod głowicą magnetyczną 1 (rys. 20-9), stanowiącą rdzeń cewki 2, jest przesuwana ze stałą prędkością taśma magnetyczna 3. W rdzeniu głowicy znajduje się szczelina o szerokości 0,01 mm. Jeżeli przez cewkę 2 nawiniętą na rdzeń 1 przepływa prąd, to w rdzeniu powstaje strumień magnetyczny zaznaczony na szkicu strzałkami. Strumień ten, napotykając opór szczeliny, płynie przez warstwę materiału magnetycznego taśmy 3 i magnesuje w sposób trwały bardzo wąski odcinek taśmy w postaci poprzecznej kreski. Na długości 1 mm może być naniesionych ponad 100 takich kresek – znaków magnetycznych. Przy ustawieniu kilku głowic magnetycznych w poprzek taśmy można na niej zapisywać kilka sygnałów (liczb) jednocześnie. Powstaje w ten sposób kilkuścieżkowy zapis na taśmie magnetycznej.

więcej

Sterowanie hydrauliczne

Sterowanie hydrauliczne polega na przesuwaniu kół przesuwnych i sprzęgieł skrzynek przekładniowych za pomocą tłoczków pracujących w cylindrach umieszczonych w odpowiednich miejscach tych skrzynek. Ten rodzaj sterowania stosuje się w przypiWKu, gdy przesuwane elementy znajdują się w trudno dostępnych miejscach i z dala od miejsc obsługi obrabiarki oraz gdy masa przesuwanych elementów wymagałaby dużego wysiłku robotnika, co ma miejsce w obrabiarkach ciężkich.

więcej

Tokarki rewolwerowe

Tokarki te są stosowane w produkcji seryjnej do obróbki przedmiotów wymagających wielu zabiegów obróbkowych wykonywanych różnymi narzędziami. W odróżnieniu od tokarek wielonożowych praca na tokarkach rewolwerowych odbywa się nie wszystkimi narzędziami jednocześnie, lecz jednym bądź dwoma lub trzema narzędziami przy ogólnej ich liczbie kilkunastu sztuk. Zmiana narzędzi, dokonywana zgodnie z kolejnością wykonywanych zabiegów, odbywa się przez zmianę położenia głowicy narzędziowej. ,

więcej

Schemat kinematyczny szlifierki bezkłowej

Wrzeciono ściernicy wymaga bardzo starannej eksploatacji i konserwacji. Musi być ono napędzane przez silnik elektryczny o specjalnie dokładnie wyrównoważonym wirniku.’Napęd od silnika na wrzeciono nie może być przenoszony przez pas łączony (złącze pasa wywołuje drgania wrzeciona), lecz tylko przez elastyczne paski klinowe. Łożyska wrzeciona muszą być szczelnie chronione przed pyłem szlifierskim. Smarowane są one olejem wrzecionowym, który odgrywa dwojaką rolę smaruje i chłodzi łożyska.

więcej

Badanie obrabiarki przy biegu luzem

Badanie obrabiarki przy biegu luzem obejmuje kolejne włączanie prędkości obrotowej wrzeciona od prędkości najmniejszej do największej. Prędkość największa powinna być utrzymana przez taki okres czasu, po upływie którego łożyska osiągną swoją normalną temperaturę pracy. Czas ten nie powinien być jednak krótszy niż pół godziny. Przy maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona temperatura jego łożysk ślizgowych nie powinna przekraczać 60°C, a łożysk tocznych 70°C. Temperatura łożysk innych mechanizmów obrabiarki nie powinna przekraczać 50°C.

więcej

Gospodarka uchwytami składanymi

Uchwyty składane są montowane w ,,Ośrodkach Montażu i Wypożyczania Uniwersalnych Przyrządów Składanych” oraz w filiach tych ośrodków organizowanych w dużych zakładach przemysłowych. Ośrodki te oraz ich filie znajdują się w wielu miastach Polski. Montują one i wypożyczają uchwyty składane zakładom produkcyjnym na podstawie zamówienia oraz rysunku przedmiotu obrabianego. Wskazane jest również dostarczanie przez użytkownika jednego przedmiotu, co ułatwia i przyspiesza zmontowanie uchwytu.

więcej

Podzielnice

Istnieje wiele odmian podzielnic. W produkcji jednostkowej i seryjnej najczęściej są stosowane podzielnice uniwersalne tarczkowe (rys. 24-11). Na wrzecionie 1 podzielnicy tarczkowej jest osadzona ślimacznica 2 o liczbie zębów Zks- Z ślimacznicą jest zazębiony ślimak 3 osadzony na wałku, na którym jest zamocowana korbka 4 z zatrzaskiem 5. Tarcza podziałowa 6 łącznie ze wskazówkami 7 jest osadzona na tulei, w której uło- żyskowany jest wałek 1 ślimaka. Tarcza może być unieruchomiona zatrzaskiem 8. Tuleja jest połączona z wałkiem II parą kół zębatych stożkowych o przełożeniu 1:1. Wałek ten można połączyć z wrzecionem kołami wymiennymi za, zb> zc i zd. Tarcze podziałowe mają współśrodkowo nacięte otworki. Liczby otworków na poszczególnych okręgach są równe: 15, 16, są zaopatrzone w zespół kół wymiennych o następujących liczbach zębów: dodatkowe o liczbach zębów: 46, 52, 58, 68 i 76.

więcej