Tokarki wielonożowe

Tokarki te stosowane są prawie wyłącznie do obróbki wałków wielostopniowych. Wyposażone są one najczęściej w dwa suporty przesuwane śrubami pociągowymi, przy czym jeden z nich w kierunku wzdłużnym, a drugi – w kierunku poprzecznym. Do płyt suportu wzdłużnego 1 (rys. 21-26) oraz suportu poprzecznego 2 zamocowane są imaki nożowe 3, 4, 5, 6 i 7. Noże zamocowane w imakach suportu przedniego służą do toczę- nia powierzchni walcowych poszczególnych stopni obrabianego wałka 8. a w imakach suportu tylnego – do wykonywania podciąć i sfazowań lub do toczenia powierzchni czołowych. Ruchy obu suportów pokazano na rysunku. Tokarki wielonożowe charakteryzują się następującymi cechami:

– a) wrzeciono jest napędzane za pomocą przekładni z kolami wymiennymi,

– b) wrzeciono ma tylko jeden kierunek ruchu obrotowego,

– c) ruch posuwowy uzyskuje się za pośrednictwem przekładni z kołami wymiennymi lub hydraulicznie,

– d) oba suporty mają szybkie przesuwy,

– e) ruchy suportów odbywają się w cyklu automatycznym.

Rozróżnia się dwie odmiany tokarek wielonożowych. Jedną odmianę stanowią tokarki, w których istnieje wzajemne powiązanie ruchów posuwowych suportu wzdłużnego i poprzecznego, a drugą – tokarki z nieza-' leżnym cyklem ruchów suportu wzdłużnego i poprzecznego. Tokarki wielonożowe pierwszej odmiany mają prostszą budowę.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>