Podzielnice

Istnieje wiele odmian podzielnic. W produkcji jednostkowej i seryjnej najczęściej są stosowane podzielnice uniwersalne tarczkowe (rys. 24-11). Na wrzecionie 1 podzielnicy tarczkowej jest osadzona ślimacznica 2 o liczbie zębów Zks- Z ślimacznicą jest zazębiony ślimak 3 osadzony na wałku, na którym jest zamocowana korbka 4 z zatrzaskiem 5. Tarcza podziałowa 6 łącznie ze wskazówkami 7 jest osadzona na tulei, w której uło- żyskowany jest wałek 1 ślimaka. Tarcza może być unieruchomiona zatrzaskiem 8. Tuleja jest połączona z wałkiem II parą kół zębatych stożkowych o przełożeniu 1:1. Wałek ten można połączyć z wrzecionem kołami wymiennymi za, zb> zc i zd. Tarcze podziałowe mają współśrodkowo nacięte otworki. Liczby otworków na poszczególnych okręgach są równe: 15, 16, są zaopatrzone w zespół kół wymiennych o następujących liczbach zębów: dodatkowe o liczbach zębów: 46, 52, 58, 68 i 76.

Dla dokonania podziału obwodu przedmiotu na z równych części stosowane jest dzielenie zwykłe, sprzężone lub różnicowe. Przy dzieleniu zwykłym tarcza podziałowa 6 jest unieruchomiona zatrzaskiem 8, a kól wymiennych nie zakłada się.

Liczbę obrotów korbką, jaką trzeba wykonać dla dokonania jednego podziału przy zwykłym dzieleniu przedmiotu na z części, oblicza się wg wzoru w którym: zks – liczba zębów ślimacznicy, j ,- krotność silnika. v Najczęściej zks = 40 oraz j = 1, czyli

Do dzielenia zastosujemy tarczkę z otworkami w liczbie 27 i 21. Zatrzask korbki 5 umiejscowimy w jednym z otworków na okręgu o 27 otworkach, a zatrzask 8, znajdujący się z tylu tarczki, w jednym z otworków na okręgu o 21 otworkach. Podczas dzielenia najpierw obrócimy korbkę względem tarczki unieruchomionej zatrzaskiem 8 o 3 działki, a następnie, nie wyjmując zatrzasku korbki 5, odciągniemy zatrzask S i obrócimy w tym samym kierunku korbkę razem z tarczką o 11 działek.

Dzielenie różnicowe jest stosowane wtedy, gdy ułamka liczby obrotów korbką, obliczonej wg wzoru 24-1 nie można przekształcić do takiej postaci, przy której mianownik byłby równy liczbie otworków na jednym z okręgów tarczy podziałowej. Dzielenia tego dokonuje się przy wolno obracającej się tarczy podziałowej (odciągnięty zatrzask 8), napędzanej przez wrzeciono podzielnicy kołami wymiennymi za, zb, cc i zd.

Liczbę obrotów korbką podzienicy n’k przy dzieleniu różnicowym oblicza się wg wzoru w którym z' – zastępcza liczba podziałów – większa lub mniejsza od faktycznej liczby z, lecz odpowiadająca liczbie otworków na jednym z obwodów tarczy podziałowej


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>