Category Przyrządy

Nośniki

W zależności od rodzaju ruchu transportowanych części nośniki dzieli się na dźwignice i przenośniki. Dźwignicami są nazywane urządzenia stosowane przy transporcie w ruchu przerywanym, natomiast przenośnikami – przy transporcie w ruchu ciągłym.

więcej

Urzqdzenia do regulacji automatycznej cz. III

Podwyższone ciśnienie powietrza w lewej gałęzi stycznika wywołuje wygięcie przepony 9 i odpowiednie podwyższenie poziomu rtęci w prawej gałęzi. Dla zabezpieczenia wysokiej dokładności pomiaru podczas ruchu przedmiotu obrabianego w kierunku do sprawdzianu zostaje uruchomiony cylinder hydrauliczny 10, otwierający zawór przedmuchiwania 4. Przez skośne kanały sprawdzianu pneumatycznego obrabiany otwór, zostaje przedmuchany powietrzem pod ciśnieniem 0,3-0,4 MPa, które oczyszcza go od wiórów, emulsji itp., po czym przy dalszym ruchu stołu w lewo tłok przesuwa się otworem na dysze pomiarowe sprawdzianu 8.

więcej

Ropiały tokarskie

Zasada mechanicznego toczenia kopiowego przy zastosowaniu kopiału jest pokazana na rys. 31-3a. Suport poprzeczny 1 jest dociskany rolką 2 do kopiału jednostronnego 3 z siłą F. Siła ta jest wywierana przez obciążnik lub sprężynę. W stałej odległości a od osi obrotu rolki znajduje się środek zaokrąglenia wierzchołka noża 4. Z suportu poprzecznego wymontowano śrubę pociągową. Ruch wzdłużny suportu jest otrzymywany od wałka pociągowego. Przedmiot obrabiany 5 uzyskuje żądany kształt zgodny z zarysem kopiału, lecz nie identyczny, gdyż promień rolki rT jest znacznie większy od promienia rn zaokrąglenia wierzchołka noża. Wyznaczenie zarysu- kopiału jest dokonywane w następującej kolejności (rys. b):

więcej

Badanie obrabiarki pod obciqieniem

Badanie obrabiarki pod obciążeniem polega na przeprowadzeniu próby pracy w warunkach normalnej eksploatacji danej obrabiarki. Próba ta ma na celu obserwację i ocenę zachowania się obrabiarki podczas pracy, określenie dokładności obróbki dokonywanej na danej obrabiarce oraz określenie chropowatości powierzchni obrobionej przy ustalonych parametrach skrawania, własnościach materiału skrawanej próbki i jej wymiarach oraz przy określonych parametrach narzędzia użytego do prób.

więcej

Urzqdzenia do regulacji automatycznej cz. II

Powyższe urządzenie działa w ten sposób, że obrotowi koła zapadkowego o jeden ząb odpowiada zbliżenie imaka nożowego o 0,002 mm. Po dokonaniu pełnego obrotu krzywki, w ramach którego nóż zbliża się do osi toczenia na 0,1 mm, urządzenie samoczynnie zatrzymuje obrabiarkę dla wymiany noża.

więcej

Uchwyty

W uchwycie samocentrującym trzyszczękowym zębatkowym (For- kardta) – rys. 21-10c – podczas obracania kluczem śruby 1 przesuwa się nakrętkę 2, będącą jednocześnie zębatką. Na czołowej powierzchni tej zębatki nacięte są skośne (prostoliniowe) rowki, z którymi współpracują zęby szczęki 3. Współpraca rowków zębatki z zębami, a ściślej mówiąc z prostoliniowymi występami szczęki, odbywa się na zasadzie klina. Pozostałe szczęki 4 i 5 przesuwane są promieniowo, dzięki obrotowi koła 6, zazębionego z zębatką 2 i napędzającego zębatki 7 i 8. Zaletą tych uchwytów jest możliwość silnego mocowania przedmiotu (ze względu na wspomnianą powyżej zasadę działania klina) oraz duża ich trwałość z uwagi na przyleganie zębów szczęk do zębatek na dużych powierzchniach nośnych.

więcej

Zestawy części normalnych

Do montowania uchwytów składanych służą zestawy elementów (części) składanych. W Polsce są rozpowszechnione zestawy niemieckie (NRD) typu TGL. Zestaw taki składa się z około 13 000 sztuk elementów podzielonych na 7 grup: podstawy, elementy korpusów, elementy ustalające, elementy prowadzące, elementy Tnocujące, elementy złączne oraz zespoły.

więcej

Przykłady budowy obrabiarek zespołowych cz. II

Wałek 1 – za pomocą stałej przekładni zębatej z osiami prostopadłymi o przełożeniu 1 : 5, przekładni P3 z kołami wymiennymi oraz przekładni ślimakowej o przełożeniu 1 : 40 napędza nakrętkę 3 współpracującą ze śrubą pociągową 4 przesuwu jednostki. Przy powolnym ruchu posuwowym śruba 4 nie obraca się, a tylko obraca się nakrętka 3 nadając jednostce określony posuw uzależniony od wartości przełożenia przekładni P3. Do przyspieszonych posuwów jednostki służy silnik 5 sprzęgnięty ze śrubą 4 sprzęgłem wyprzedzającym 6.

więcej

Ustalanie płaszczyznami

Do ustalania przedmiotów płaszczyznami są stosowane kołki, płytki lub płaszczyzny korpusu uchwytu. Odmiany kołków oporowych, stosowanych również jako kołki ustawcze, pokazano na rys. 29-4a, b, c. Kołki z łbem wypukłym są stosowane wtedy, gdy ich czołowa powierzchnia styka się z surową powierzchnią, np. odlewu. Kołki z łbem naciętym stosuje się, gdy istnieje obawa przesunięcia się przedmiotu podczas obróbki (kołków tych nie używa się, gdy powierzchnia przedmiotu jest obrobiona). Najczęściej są stosowane kołki z łbem płaskim, gdyż można je przeszlifować na jedną wysokość po osadzeniu w korpusie uchwytu.

więcej

Tokarki zataczarki – dalszy opis

Przy zataczaniu frezów bez posuwu wzdłużnego jest konieczny tylko ruch obrotowy wałka zataczającego XV, na którym jest osadzone koło stożkowe 1 (widoczne na rys. b), zazębione z kołem 2. Koło stożkowe 2 jest zamocowane na krótkim pionowym wałku znajdującym się w osi obrotu obrotnicy dolnej 8, spoczywającej na saniach suportowych 3. W górnym końcu wspomnianego wałka jest zamocowana krzywka 4, a do niej dociskany palec prowadzący 5 suportu poprzecznego 6 pod działaniem sprężyny 7. Sanie poprzeczne, łącznie z obrotnicą 8, można ustawiać pod dowolnym kątem i stosować zataczanie skośne lub poosiowe (wzdłużne). Na saniach poprzecznych znajduje się obrotnica górna 9, umożliwiająca niezależne i dodatkowa skręcanie sań narzędziowych 10 z imakiem nożowym 11.

więcej