Uwagi ogólne i klasyfikacja urządzeń

Urządzenia do ustawiania narządzi na zadany wymiar obróbkowy poza obrabiarką stosuje się w celu skrócenia czasu traconego na wymianę narzędzia, co wydatnie zwiększa wydajność pracy na obrabiarce.

Przy zwykłej wymianie narzędzi, tzn. bez zastosowania tych urządzeń, czynności robotnika obsługującego obrabiarkę nie ograniczają się tylko do odmocowania narzędzia stępionego i zamocowania narzędzia naostrzonego, lecz obejmują one również zabieg pomocniczy, jakim jest ustawienie następnego narzędzia na zadany wymiar obróbkowy.

Jeśli np. robotnik toczy wałki na określony wymiar średnicy i po stępieniu noża zamocował w imaku drugi nóż, to przed rozpoczęciem toczenia dalszych wałków musi najpierw zdjąć próbny wiór, zmierzyć średnicę wałka, porównać jej wartość z wartością żądaną i wreszcie skorygować odpowiednio ustawienie suportu poprzecznego. Podobne czynności występują przy wierceniu otworów na żądaną głębokość. Po wymianie wiertła na wiertło o nieco innym wymiarze długości trzeba skorygować położenie zderzaka wyłączającego posuw mechaniczny wrzeciona wiertarki, żeby otrzymać dalsze otwory o takiej samej głębokości jak przed wymianą wiertła.

Narzędzia ustawiane na wymiar obróbkowy poza obrabiarką muszą być wyposażone w dodatkowy element nastawczy, np. zwykłą śrubę na- stawczą (element 1 z rys. 36-1). Śruba 1 opiera się o stały zderzak 3, znajdujący się w miejscu mocowania narzędzia w obrabiarce. Po stępieniu narzędzia 2 i po jego naostrzeniu narzędzie ma zmniejszony wymiar, jednak zmiana położenia elementu ustawczego 1 kompensuje ten błąd, zachowując ten sam wymiar L, a jednocześnie ten sam wymiar obróbkowy A. Ustawienia narzędzia na zadany wymiar obróbkowy dokonuje się za pomocą urządzenia z rys. b, o stałym rozstawieniu L ramion. Jeżeli

Ryj. 36-1. Zasoda ustawiania narzędzia na zadany wymiar obróbkowy poza obrabiarką: a) przykład noża tokarskiego z elementem nastawczym, b) urządzenie do ustawienia noża na wymiar L narzędzia są wymieniane łącznie z oprawkami, jak np. wiertła w obrabiarkach zespołowych, to element nastawczy zawiera oprawka narzędzia.

Urządzenia do ustawiania narzędzi na zadany wymiar obróbkowy poza obrabiarką można podzielić na: ustawiaki, przyrządy ustawcze oraz maszyny ustawcze. Drugi podział może dotyczyć sposobu nastawiania wymiaru. Stosuje się: 1) stałe albo nastawne elementy ustawcze tych urządzeń, 2) czujniki stykowe, 3) urządzenia optyczne.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>