Główne zespoły obrabiarek zespołowych – dalszy opis

Do zespołów ruchów przestawczych 5 zalicza się zespoły służące do ustalania i mocowania na nich przedmiotów obrabianych 6 (najczęściej w uchwycie), z możliwością zmiany pozycji przedmiotu względem jednostek obróbkowych przez obrót lub przesunięcie. Zespołami tymi są stoły podziałowe wzdłużne i obrotowe, stoły krzyżowe i bębny podziałowe.

Zespoły wiążące mają za zadanie wzajemne powiązanie jednostek obróbkowych i zespołów ruchów przestawczych w jedną całość tworzącą obrabiarkę zespołową. Tymi zespołami są kadłuby 7, będące najczęściej odlewami żeliwnymi.

Do zespołów sterowania są zaliczane urządzenia służące do sterowania cyklem pracy obrabiarki zespołowej, jak np. rozdzielacze hydrauliczne, łączniki drogowe itp. Jak wynika z powyższego opisu zespołów, z których są budowane (montowane) obrabiarki zespołowe, większość z nich to zespoły znormalizowane. W obrabiarce pokazanej przykładowo na rys. 27-1 urządzeniami specjalnie wykonanymi i przystosowanymi do przedmiotu obrabianego są tylko: skrzynka wielowrzecionowa 3 oraz uchwyt do zamocowania w nim tego przedmiotu.

Przykłady zastosowania tych samych zespołów znormalizowanych do budowy obrabiarek zespołowych o różnym przeznaczeniu pokazano na rys. 27-2. Te same bądź takie same zespoły znormalizowane oznaczono tymi samymi literami.

Przedmiot obrabiany zamocowany na obrabiarce zespołowej może pozostawać nieruchomy w czasie trwania całej obróbki na danej obrabiarce lub może zmieniać swoją pozycję. Zmiana pozycji wynikająca z potrzeby przeprowadzenia dalszych zabiegów obróbkowych może odbywać się okresowym ruchem prostoliniowym lub obrotowym. Przykładami obrabiarek zespołowych z nieruchomym przedmiotem obrabianym mogą być obrabiarki pokazane schematycznie na rys. 27-1 i 2. Schematy budowy obrabiarek zespołowych z okresowym prostoliniowym przesuwem przedmiotów obrabianych pokazano na rys. 27-3, a z okresowym obrotowym przesuwem przedmiotów – na rys. 27-4.

Obrabiarki zespołowe ze zmianą pozycji przedmiotów obrabianych odznaczają się bardzo dużą wydajnością. Wynika ona z wykonywania na obrabiarce wielu zabiegów obróbkowych w kilku jednocześnie obrabianych przedmiotach.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>