Urzqdzenia do regulacji automatycznej

Przykład urządzenia do automatycznej regulacji ustawienia noża tokarskiego ze sprężystym imakiem nożowym jest pokazany schematycznie na rys. 37-4. Urządzenie to jest stosowane w automatycznej linii obrabiarkowej obróbki wirnika silników elektrycznych. Zasada działania tego urządzenia polega na tym, że regulacja ustawienia noża kompensująca jego zużycie jest sprzężona z kontrolą wymiaru obróbkowego D toczonego wirnika J. Robocza część urządzenia 2, objęta linią przerywaną, jest zamocowana na suporcie tokarki. Imak nożowy 3 jest przytwierdzony do su- portu na sprężystym podłożu umożliwiającym przesunięcie imaka w kierunku poprzecznym. Kołek oporowy imaka nożowego opiera się o krzywkę 4, osadzoną łącznie z kołem zapadkowym 5 na wspólnej osi 6. Zapadka połączona jest z przesuwnym trzpieniem 7 ułożyskowanym w podtrzym- kach przymocowanych do suportu.

Przy przetoczeniu wirnika, gdy suport znajduje się w lewym skrajnym położeniu, przyrząd pomiarowy (nie pokazany na szkicu) sprawdza wymiar średnicy D. W przypadku gdy wymiar ten zbliżony jest do górnego wymiaru granicznego, określonego zadaną tolerancją obróbkową, przyrząd pomiarowy przekazuje impuls elektryczny do elektromagnesu 8, który przesuwa w dół zderzak 9. Gdy suport tokarki wraca do prawego położenia wyjściowego, trzpień 7 spotyka na swej drodze zderzak 9 i zatrzymuje się. Ponieważ suport przesuwa się jeszcze dalej, więc zatrzymana zapadka powoduje obrót koła zapadkowego i krzywki 4 o pewien określony kąt obrotu. Obracająca się krzywka zbliża imak nożowy do osi toczenia. Dzięki temu zbliżeniu następny przedmiot obrabiany zostanie przetoczony na wymiar średnicy zbliżony do dolnego wymiaru granicznego.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>