Przebieg projektowania uchwytów

Projektowanie uchwytu obróbkowego jest dokonywane w z grubsza ustalonej kolejności, niezależnie od kształtu obrabianego przedmiotu i przeznaczenia uchwytu. Przebieg projektowania uchwytu rozpatrzmy na przykładzie przedmiotu pokazanego na rys. 32-la. W przedmiocie tym należy wywiercić (w trzech nadlewkach) otwory o średnicy d = 12 mm. Otwór centralny o średnicy D = 25 H8 oraz czołowe płaszczyzny Ct i C2 są już obrobione.

Najpierw rysuje się przedmiot obrabiany w tylu rzutach, ile to jest konieczne, oraz tak się je rozmieszcza, aby można było zmieścić elementy składowe uchwytu. Przedmiot rysuje się linią czerwoną, cienką linią przerywaną lub linią punktową (kreska – kropka), przy czym traktuje się go jako bryłę przezroczystą, nie przesłaniającą elementów uchwytu.

Jako pierwsze rysuje się elementy ustalające położenia narzędzi w sto- sunku do przedmiotu obrabianego. W omawianym przykładzie są to tulejki wiertarskie 1 (rys. b) osadzone w płycie wiertarskiej 2.

Następnie rysuje się elementy ustawcze przedmiotu w uchwycie. W przykładzie tym przyjęto ustalenie przedmiotu na otworze centralnym, czyli elementem ustawczym będzie czop 3 zamocowany płycie 2. Do ustalenia położenia przedmiotu względem płyty tak, by nadlewki znalazły się pod tulejkami, przyjęto odchylną dźwignię pryzmową 4 osadzoną obrotowo na wkręcie 5 i przyciąganą do przedmiotu sprężyną 6. Przy wkładaniu przedmiotu odchyla się dźwignię przez naciśnięcie kołka 7 w kierunku strzałki a.

W dalszej kolejności rysuje się elementy mocujące przedmiot obrabiany {rys. c). Będzie to śruba S wkręcona do czopa 3, nakrętka 9 oraz podkładka z wycięciem 10. Nakrętka powinna być mniejsza od otworu centralnego w przedmiocie, aby można było go zdjąć bez wykręcania nakrętki lecz tylko po jej zluzowaniu i wysunięciu podkładki. Następnie zaznacza się na rysunku wstępne linie graniczne uchwytu. Są to osie symetrii nóżek i linie ich wystawania ponad gwintowy koniec czopa 3 oraz poniżej śruby 8.

Ostatnim etapem jest rysowanie pozostałych elementów uchwytu i wykończenie rysunku zestawieniowego (rys. d). Po wrysowaniu nóżek 11 i 12 rysuje się obrys płyty oraz rękojeść 13 dla ułatwienia odwracania uchwytu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>