Remonty i obsługa między remontowa obrabiarek

Podczas eksploatacji obrabiarki większość jej mechanizmów ulega normalnemu zużyciu. Dla utrzymywania jej zdolności do dalszej pracy musi być zorganizowana odpowiednio staranna opieka nad obrabiarką, obejmująca: prawidłową konserwację, obsługę międzyremontową i między- przeglądową oraz okresowe przeglądy techniczne i remonty.

Konserwacja obrabiarek obejmuje zespół zabiegów mających na celu zmniejszenie tempa zużywania się odpowiedzialnych części obrabiarki, a tym samym umożliwienie normalnego jej użytkowania. Zabiegami tymi są: smarowanie zgodnie z instrukcją smarowniczą, zabezpieczanie przed korozją, utrzymywanie obrabiarki w należytej czystości itp. Część tych zabiegów jest wykonywana przez robotników produkcyjnych obsługujących obrabiarki, a pozostałe przez personel (brygady smarowników) podległy kierownikowi wydziału produkcyjnego lub należący do działu głównego mechanika.

Przegląd techniczny jest dokonywany w określonych odstępach czasu i obejmuje usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń, regulację luzów w mechanizmach mających wpływ na dokładność pracy obrabiarką jak również określanie stopnia zużycia poszczegónych elementów obrabiarki w celu sprecyzowania wytycznych dla remontu. Przeznaczone do przeglądu mechanizmy i zespoły robocze są poddawane myciu i czyszczeniu.

Remontem obrabiarki jest nazywany całokształt prac mających na celu doprowadzenie obrabiarki do stanu jej normalnej używalności, utraconej w wyniku nadmiernego zużycia jej-części lub przez zaistniałe przypadkowe uszkodzenia. Rozróżnia się remonty bieżące, średnie i kapitalne.

Remont bieżący (mały) zakresem swych prac obejmuje wszystkie zabiegi naprawcze wytypowane podczas przeglądu technicznego. Polega on na naprawie lub wymianie szybko zużywających się części obrabiarki, tzn. wymianie uszkodzonych wkrętów i śrub złącznych, nakrętek, wpustów, klinów prowadnicowych itp.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>